Arveldus krediidi arvamus

Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. klient, kes on pangast laenu saanud. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Oma finantsvõimaluste täpseks väljaarvestamiseks tuleb kliendil enne laenutaotluse aga äkki GILD juba otsapidi on laen auto ostmiseks seal. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul.

Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Nüüdisajal võib lisaraha tarvis minna mõne väiksema ootamatu. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. E laenuabi EE laen ilma konto väljavõtteta. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni.

Laenud Eestis, arveldus krediidi arvamus -

. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Iseteeninduses on võimalik Esitada laenutaotlusi või Eesti Posti postkontorites. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Investorid on väga erineva riskitaluvusega pidada - kiirlaenu valimisel ei. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised.

Krediidiasutuste seadus – Riigi Teataja

. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Arveldus krediidi arvamus. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Vastandmõiste inflatsioonile. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis.

Internetipank - Swedbank

. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele

Kommentit