Intresside ülevaade

  This Account has been suspended. ähtudes heast haldustavast ja tuginedes Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele, ei arvesta maksuhaldur intresse ka olukordades, kus maksumenetlus on veninud põhjustel, mis on tingitud Eesti maksuhaldurist endast.

DELFI - Värsked uudised Eestist ja välismaalt - DELFI

. Teatud juhtudel maksuhaldur aga peatab intressi arvestamise. Intressi mittearvestamisel on maksuhalduril kaalutlusõigus. Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse. Kodulaenu sissemaksu ajatamine. Laenude rahvineerimine. Otsus edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega. Maksukohustuselt intresside mittearvestamine Maksuintress määratakse maksumaksjale maksukohustuse täitmisega viivitamise korral. Juhindumiseks toome järgmised näited. Otsuses on märgitud periood, millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv, mille võrra intressiarvestust vähendatakse. Maksukohustuslasel on soovil korral võimalik arvestatud intress vabatahtlikult ära tasuda koostades selle kohta ise intressiarvestuse e-MTA keskkonnas, mille alusel maksuhaldur tasumisele kuuluva intressisumma maksumaksja ettemaksukontolt maha arvestab. Intresside ülevaade. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Samuti ei ole viivitus põhjustatud maksuhalduri tegevusetusest, kui maksuhaldur edastab maksumaksjale või kolmandale isikule korralduse teabe ja/või dokumentide esitamiseks. Otsuses on märgitud periood, millal menetlus oli põhjendamatult viivituses, ning päevade arv, mille võrra intressiarvestust vähendatakse. Aega, millal maksuhaldur ootab maksumenetluses tähendust omavat teavet ja/või dokumente maksumaksjalt või kolmandalt isikult, ei saa pidada maksuhalduri poolt põhjustatud maksumenetluse viivituseks.

Ülevaade riigi arvelduste korraldamisest.

. Intressisumma = tähtpäevaks tasumata maksusumma × viivitatud päevade arv × intressimäär. Intressiarvestust ei peatata juhul, kui maksumenetluses olulise info väljaselgitamiseks tuleb teha taotlus ELi teise liikmesriigi asutusele.

Võlasuhete intressimäär | Eesti Pank

. Maksumenetluse raames puututi kokku praktikas uudse probleemiga, mille osas tuli kujundada selge seisukoht, millest edaspidi maksustamisküsimustes lähtuda. Vastavalt Euroopa Liidu maksualase halduskoostöö direktiivile võib taotluse saanud asutus vastata hiljemalt kuue kuu pärast arvates taotluse kättesaamise kuupäevast. Laenu reklaam 2019 kõik kiirlaenupakkujad ühes kohas. Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse, mis edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega. Peatamise aluseks võib olla maksukohustuse täitmiseks kasutatava krediidiasutuse tegevuse peatamine, maksukohustuslase pankrotimenetlusega seotud kompromissid ja samuti pankroti väljakuulutamine.

intressimäärad | Eesti Pank

. Kiirlaenud sularahas, väikelaen

Kommentit