Investeerimis laen soovin laenu

Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni.

Internetipank - Swedbank

. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. This Account has been suspended. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Investeerimis laen soovin laenu. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev.

Soovin laenu eraisikutelt; ettevõtte laenud – Laenud Eestis

. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Investeerimis laen soovin laenu. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik.

Inbank - Laen suurteks tegudeks.

. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Laenutaotluse aastane sissetulek. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest.

2000 laen; soovin võtta laenu -

. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest.

Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Vastandmõiste inflatsioonile. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Tasu pangateenuse osutamise eest. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Coop kogemused ja arutleu. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. klient, kes on pangast laenu saanud. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid.. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul.

Kommentit