Krediidi kulukuse määra arvutamine

Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Krediidi kulukuse määra arvutamine. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. andmed maksevõime kohta; i.

Nutitelefon Apple iPhone 8 64 GB | Klick e-pood

. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Laen 10000 eurot laenutaotlused. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Kuidas saada laenu ilma sissemakseta laen odavalt. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Laen alates 18 eluaastast bonga bonga kiirlaen.

krediidi kulukuse määra arvutamine - PHP.ee foorum (php.

.

Krediidi kulukuse määr -

. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid.

AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest

Kommentit