Laenud vanuse piirid

The judgment shall state the reasons on which it is based. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law. Rahumeelset läbisõitu ei ole niisugustes väinades lubatud peatada. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of the high seas beyond the continental shelf. A list of arbitrators shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. The Assembly shall adopt its rules of procedure. The Commission shall make the recommendations to the Council that are necessary for the application of the system or other measures adopted by the Assembly in specific cases. Denonsseerimine ei vabasta osalisriiki konventsioonis sisalduvate nende kohustuste täitmisest, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest käesolevast konventsioonist sõltumata. SISEMAARIIKIDE MERELEPÄÄSUÕIGUS JA MERELT MAALE PÄÄSU ÕIGUS NING LÄBISÕIDUVABADUS XI OSA. Decisions on questions of procedure, including decisions to convene special sessions of the Assembly, shall be taken by a majority of the members present and voting. Läbisõit on rahumeelne, kui see ei ohusta rannikuriigi rahu, avalikku korda ega julgeolekut.

Erasmus+ Programmijuhend -

. Ta koostab kõigi nimetatud isikute tähestikulise nimekirja koos viitega neid nimetanud riigile ning esitab selle osalisriikidele enne iga valimise kuupäevale eelneva kuu seitsmendat päeva. Osaliselt kõrvaldatud seadmestike või rajatiste sügavuse, asendi ja mõõtmete kohta tuleb anda nõuetekohast teavet. Marine scientific research in the Area shall be carried out exclusively for peaceful purposes and for the benefit of mankind as a whole, in accordance with Part XIII. Members of the Finance Committee shall hold office for a term of five years. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State. Takistamatu läbisõidu peatamine ei ole lubatud. Sauries: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon.

. Komisjon koostab ning esitab nõukogule heakskiitmiseks eeskirjad, mida ta peab vajalikuks oma ülesannete tõhusaks täitmiseks. Kõik küsimused otsustatakse kohalviibivate kohtu liikmete häälteenamusega. Komisjoni funktsioon Komisjon kuulab pooled ära, vaatab nende nõuded ja vastuväited läbi ning esitab oma ettepanekud sõbralikule kokkuleppele jõudmiseks. If suspicion remains after the documents have been checked, it may proceed to a further examination on board the ship, which must be carried out with all possible consideration. Lepingut reguleerivad lepingu tingimused, organisatsiooni reeglid, eeskirjad ja kord, XI osa sätted ning muud käesoleva konventsiooniga kooskõlas olevad rahvusvahelise õiguse nõuded. Taotluse korral algatab organisatsioon enim mõjutatud riikide probleemide uurimise, et nende majandusraskusi võimalikult vähendada ja neid majanduse kohandamisel abistada. It shall be complied with by the parties to the dispute. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on an equitable geographical basis. Peasekretäril ega personalil ei tohi olla finantshuve ühegi süvamerepõhja uurimise või kasutamisega seotud tegevuse suhtes. Õiguste ja kohustuste üleandmine Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi võib üle anda ainult organisatsiooni nõusolekul ning selle reegleid, eeskirju ja korda järgides. Sama nõuet kohaldatakse ka rahvusvaheliste organisatsioonide süvamerepõhjas toimuva tegevuse suhtes. To this end, States shall jointly develop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in the marine environment. Laenud vanuse piirid. When one of the parties does not appear before the Tribunal or fails to defend its case, the other party may request the Tribunal to continue the proceedings and make its decision. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. SULETUD VÕI OSALISELT SULETUD MERED X OSA. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part. The Authority shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered. All States Parties are ipso facto members of the Authority. Juhatus tegutseb tavaolukorras ettevõtte peakontoris ning kohtub nii sageli, kui on vaja ettevõtte tegutsemiseks. Flag States shall promptly inform the requesting State and the competent international organization of the action taken and its outcome. Reservatsioonid ja erandid Konventsiooni suhtes ei saa teha reservatsioone ega erandeid, välja arvatud juhul, kui konventsiooni teised artiklid seda sõnaselgelt võimaldavad. Kui ettevõtja tegevus ei ole rahuldav, võib soodustused ja eelistused tühistada. Suhte arvutamisel arvestatakse töövõtja arenduskulude hulka ka uutele või väljavahetatavatele seadmetele tehtud kulutused, millest arvatakse maha väljavahetatavate seadmete algmaksumus. If all the parties to the dispute so request, the special arbitral tribunal may formulate recommendations which, without having the force of a decision, shall only constitute the basis for a review by the parties of the questions giving rise to the dispute. Tarbimislaen Eesti SMS laenu keeld. Kohtusekretär teavitab ka kõiki osalisriike. Kogu liisinguperioodi jooksul omad auto kasutaja õiguseid ning auto omanikuks on liisinguandja. Paragraph l does not prejudice the power of the court or tribunal having jurisdiction under this section to decide a case ex aequo et bono, if the parties so agree. Asja arutamise korraldamine Kohus korraldab asja arutamist, otsustab millal ja kuidas iga pool esitab oma argumendid ning korraldab tõendite kogumise. The flag State shall in due course make available to the State previously instituting proceedings a full dossier of the case and the records of the proceedings, whenever the flag State has requested the suspension of proceedings in accordance with this article. Kui riik vastab enam kui ühe rühma liikmesuse kriteeriumidele, võib teda nõukogusse valimiseks esitada ainult üks rühm, keda ta nõukogus hääletamisel esindab. Periodic review Every five years from the entry into force of this Convention, the Assembly shall undertake a general and systematic review of the manner in which the international regime of the Area established in this Convention has operated in practice. Scope of this section This section applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone. Muudele üksustele on vaidluste lahendamise menetlused avatud ainult konventsioonis ettenähtud korras. Teate saamise järel korraldab lipuriik uurimise ning vajaduse korral rakendab olukorra parandamiseks asjakohaseid abinõusid. If neither is able to preside, the senior judge present of the Tribunal shall preside. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui ajalooliste või muude eriliste asjaolude tõttu on vaja nende riikide territoriaalmere piirid määrata käesolevas artiklis nimetatud viisist erinevalt. The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dispute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescription, modification or revocation of provisional measures. Privileges and immunities The members of the Tribunal, when engaged on the business of the Tribunal, shall enjoy diplomatic privileges and immunities. No State Party may nominate more than one candidate for the same Commission. Olgu siinkohal välja toodud vaid faktid, et autoliising puhul on kohustuste hulk väiksem ja maksukoormusega võetav risk tunduvalt madalam.Liisingusse saab võtta nii täiesti uusi, kui ka juba mõned aastad maanteedel kilomeetreid korjanud sõidukeid. Osalisriik võib taotleda rahvusvaheliselt organisatsioonilt või selle liikmesriikidelt teavet teatud küsimuse eest vastutaja kohta. Consequence of ceasing to fulfil required conditions If, in the unanimous opinion of the other members of the Tribunal, a member has ceased to fulfil the required conditions, the President of the Tribunal shall declare the seat vacant. Sovereign right of States to exploit their natural resources States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment. Organisatsioon ja asjaomased liikmesriigid edastavad selle teabe. Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud. Osalisriigid nimetavad kandidaadid, kes vastavad rangeimatele pädevus- ja aususnõuetele. Neid võib järgmiseks ametiajaks tagasi valida. Duty to cooperate in the repression of piracy All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State. States concerned shall ensure that conservation measures and their implementation do not discriminate in form or in fact against the fishermen of any State. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea. Each principal organ of the Authority and the Enterprise shall be responsible for exercising those powers and functions which are conferred upon it. Ettevõtte tööplaanides on esitatud tõendid tema rahalise ja tehnilise suutlikkuse kohta. Asjaomased riigid tagavad, et kaitsemeetmetega ja nende võtmisega ei rikuta vormiliselt ega sisuliselt ühegi riigi kalurite õigusi. Riigid vastutavad oma merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist käsitlevate rahvusvaheliste kohustuste täitmise eest.

The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters. Vastutus kahju tekitamise eest Konventsiooni sätted, mis käsitlevad vastutust kahju tekitamise eest, ei piira vastutust käsitlevate eeskirjade kohaldamist ega uute eeskirjade väljatöötamist rahvusvahelise õiguse alusel. Kui osalisriigid on rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed, võtavad nad meetmeid, et kohaldada käesolevat artiklit nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide suhtes. Kokkuleppe osalisriigid kohustuvad XI osa rakendama kooskõlas käesoleva kokkuleppega. Riigid teevad koostööd, et töötada välja kord, millega välditakse laevade tarbetut inspekteerimist merel. The Authority shall have such incidental powers, consistent with the Convention, as are implicit in, and necessary for, the exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area. Settlement of Disputes and Advisory Opinions PART XII. The Assembly of the Authority may adopt recommendations of a general nature relating to such representation and distribution. Annual audit The records, books and accounts of the Authority, including its annual financial statements, shall be audited annually by an independent auditor appointed by the Assembly. Asjakohased asitõendid ja dokumendid koos sadamariigi võimudele antud kautsjoni või rahalise tagatisega antakse sel juhul üle rannikuriigile. Jälitamisõigus lakkab kehtimast kohe, kui jälitatav laev siseneb oma või kolmanda riigi territoriaalmerre. Oma kohustusi täites ei taotle liige ega võta vastu ühegi valitsuse ega kellegi teise juhiseid.

Smslainud - Laenud.EE

. A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated and shall submit it to all the States Parties. The organization and the member States concerned shall provide this information. Nothing in this section impairs the right of the parties to the dispute to agree to some other procedure for the settlement of such dispute or to reach an amicable settlement. Kui nõukogu kinnitab muu üksuse kui ettevõtte tööplaani või saab ettevõtte osalusega ühisettevõtte tegutsemise taotluse, tõstatab nõukogu ettevõtte iseseisva tegevuse küsimuse. Otsus on kohustuslik ainult vaidluspooltele ja ainult vaidlusasjas. Any amendment relating exclusively to activities in the Area and any amendment to Annex VI shall enter into force for all States Parties one year following the deposit of instruments of ratification or accession by three fourths of the States Parties. The application shall include a schedule of expenditures to be made by the operator after he has received the authorization which are reasonably calculated to allow him to begin commercial production on the date planned. The decision shall have no binding force except between the parties in respect of that particular dispute. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. Meresõiduvabadus Nii ranniku- kui ka sisemaariigil on õigus saata avamerele oma lipu all sõitvaid laevu. If the Tribunal, when hearing a dispute, includes upon the bench a member of the nationality of one of the parties, any other party may choose a person to participate as a member of the Tribunal. Otsus on kohustuslik ainult selles konkreetses vaidluses ja selle vaidluse pooltele. This sovereignty is exercised subject to this Part. Organisatsioon korraldab, teostab ja kontrollib süvamerepõhjas toimuvat tegevust kogu inimkonna nimel kooskõlas käesoleva artikli, teiste käesoleva osa asjakohaste sätete ja asjakohaste lisadega ning organisatsiooni reeglite, eeskirjade ja korraga. Kui on olemas oletatava rikkumise suhtes menetluse alustamiseks vajalik tõendusmaterjal, algatab lipuriik viivitamata kooskõlas oma õigusaktidega sellise menetluse. Sel eesmärgil eraldatava summa määrab nõukogu perioodiliselt finantskomitee soovitusel. Samuti ei erine nad ka oluliselt tavalistest eraisikutele antavatest laenutingimustest.Üks peamine neist on juba ennegi mainitud omanikuvorm. Roadsteads Roadsteads which are normally used for the loading, unloading and anchoring of ships, and which would otherwise be situated wholly or partly outside the outer limit of the territorial sea, are included in the territorial sea.

How to Find Value by Analyzing Comparable Sales for the.

. Käesoleva jao reguleerimisala Käesolevat jagu kohaldatakse väinadele, mille kaudu sõidetakse avamere ühest osast või majandusvööndist teise. Nii on see ka autoliisingu puhul. Riikide kohustus kehtestada oma kodanikele avamere elusloodusvarade kaitse meetmed Kõigil riikidel on kohustus võtta oma kodanike suhtes meetmeid, mis on vajalikud avamere elusloodusvarade kaitseks, või teha selleks koostööd teiste riikidega. Käesolev osa ei piira kohustusi, mille riigid on endale võtnud varem sõlmitud merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist käsitlevate konventsioonide ja muude lepingutega ning käesoleva konventsiooni põhimõtete arendamiseks sõlmitud lepingutega. When the dispute also involves a question of the interpretation of Part XI and the Annexes relating thereto, with respect to activities in the Area, that question shall be referred to the Seabed Disputes Chamber for a ruling.. Kohus on avatud osalisriikidele. jaoga korraldatava menetluse vältel ei võimalda teaduslikeks mereuuringuteks volitatud riik või pädev rahvusvaheline organisatsioon uurimistegevust alustada ega jätkata ilma rannikuriigi otsese nõusolekuta. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the ship boarded has not committed any act justifying them, it shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained. Laenud vanuse piirid. Prioriteetsed on polümetallimaakide uurimist ja kasutamist käsitlevad reeglid, eeskirjad ja kord. Seejärel teeb vahekohus merepõhjavaidluste kolleegiumi seisukohaga kooskõlastatud otsuse. Käesolev artikkel ei mõjuta identifitseeritavate omanike õigusi, päästeõigust või mereõiguse eeskirju ega kultuurivahetust käsitlevaid seadusi ja asjakohast praktikat. The Enterprise shall, within the framework of the international legal personality of the Authority, have such legal capacity as is provided for in the Statute set forth in Annex IV. Peasekretär koostab esitatud kandidaatidest tähestikulises järjestuses nimekirja ning esitab selle liikmesriikidele. Avamerevabadust teostatakse käesoleva konventsiooni ning muude rahvusvahelise õiguse normide kohaselt. Neisse organitesse kuuluvatel osalisriikide esindajatel on täielik volitus muudatusettepanekuid arutada ja need heaks kiita. There are hereby established, as the principal organs of the Authority, an Assembly, a Council and a Secretariat. Iga valitud kohtu liige saab aastatasu ning iga oma funktsioonide täitmise päeva eest eritasu eeldusel, et ühelgi aastal ei ületa liikmele makstavate eritasude kogusumma aastatasu. Kui mõistliku aja jooksul lepingut ei sõlmita, võtavad asjaomased riigid kasutusele XV osas ettenähtud menetlused. Töötasu määra kehtestab nõukogu soovitusel assamblee. Any doubt on these points shall be resolved by decision of the majority of the other members of the Tribunal present. Ettevõte teeb oma esialgsed merepõhja süvakaevandamise operatsioonid ühisettevõtete kaudu. Muudatusettepaneku kiidab assamblee heaks nõukogu ettepanekul. Käesoleva osa alusel v��ib vajaduse korral asutada allorganeid. Kui vabastamisest on keeldutud või sellele tingimusi seatud, peab sellest viivitamata teavitama laeva lipuriiki, kes võib taotleda laeva vabastamist XV osa alusel. Esimees ja kohtusekretär elavad kohtu asukohas. Tööplaanis nimetatud piirkonna kohta edastatud varalisi andmeid kasutatakse ainult käesolevas artiklis sätestatud eesmärkidel. Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet. A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII. All States of a region shall cooperate with the regional centres therein to ensure the more effective achievement of their objectives. Andmeid, mis nimetatud isikud on ettevõttele edastanud, ei avalda ettevõte organisatsioonile ega kellelegi väljaspool organisatsiooni

Kommentit