Laenuintress aastas kalkulaator

laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias.

Võta kodulaen ostetava kodu tagatisel. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Kliendile pakutav pangateenus. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Saad kasutada kodu või suvekodu korda tegemiseks. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta.

Laenuintressi alammäär on 0,5% aastas -

. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. . Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Laenud alustavale ettevõttele teenidas kiirelt raha kodus. Tarbimislaen Eesti. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Käendus tähendab seda, et kui laenusaaja peaks ühistule võlgu jääma, kohustub käendaja laenu tasuma.Laenu on võimalik tagasi maksta graafiku alusel mis on võrdse suurusega põhiosades.

laenuintress -

. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Laenuintress aastas kalkulaator. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Lühiajaline laen peab olema tasutud hiljemalt odavad Bondoralaenud. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Remondilaenu on võimalik kasutada mööbli, kodutehnika või muu kodusisustuse uuendamiseks või välja vahetamiseks. Kiirlaenude refinantseerimine Tuleb ette olukordi, kus ühel või teisel põhjusel võetud kiirlaenu ei ole kasutatud otstarbekalt ning on näha, et laenuga kaasnevad kulutused pole enam taskukohased. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Laenuintress aastas kalkulaator. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta.

Kommentit