Laenule sätestatav intressimäär oleneb laenatava summa suurusest, makseperioodist ning tagatisvara väärtusest

AS Veevärk müüb pumpasid, torustikke, ventiile jne. Seaduseelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusettepanekuid teistelt fraktsioonidelt ega parlamendiliikmetelt ei laekunud. Ühesõnaga, siin ei sõltu psüühikahäire olemasolu mitte psüühikast, vaid sellest, mida sotsiaalminister arvab psüühikast. Tänan! Kolleeg Heiki Kranich, teine küsimus. Kuulati ära eelnõu esitaja seisukohad, tutvuti valitsuse seisukohaga ja arutati juriidilise osakonna ettepanekuid. See on teatud määral pretsedent Riigikogu juhatajale. Ma arvan, et vaevalt te mõtlesite lõunaid psühhiaatriahaiglas. Palun avaldada arvamust! Arvamusavalduse soovi ei ole. Samaaegselt ei oska ma tõesti siit kõnepuldist ütelda väga kindlalt selle minule suhteliselt võõra ja kauge ainevaldkonna kohta, sest pehmelt väljendatuna olen selle seadusega siin külalisetendusel. Siin tekib õige kummaline olukord. Nii et mis puudutab randa ja kallast, siis ranna- ja kaldakaitse seadusest tuleneb terve hulk kitsendusi, mis peaksid säilitama Eesti rannad ja kaldad vabaks liikumiseks kõigile isikutele. Tänan! Kolleeg Jaanus Männik, teine küsimus. Ma arvan, et Eesti Vabariigi kodanik tuleb ikkagi teha täisperemeheks, ja et oma arusaamist veel kontrollida, helistasin äsja ühele vanale taluperenaisele ja küsisin, mis tema arvab piirangutest maa müügil. Muidu on asi reguleerimata ja vahepeal, kui see seadus puudub, ostetakse Eesti maa puhtalt üles. Rummo Aitäh! Ma kujutan umbes nii ette, et kui Riigikantseleisse tuleb vastav osakond, siis tegelikult selle osakonna juhatajat võime tinglikult nimetada riigiarhivaariks. Järelikult tuleb korda ennast täpsustada. Probleemne laen.

TEI versioon Riigikogu stenogrammidest (toimetatud variant.

. Ka härra Mereste võib sealt vaadata, mis asi on avalik huvi. Nüüd ma loen, et komisjon on osaliselt arvestanud. Neid kriteeriume on kolm ja nad peavad esinema kõik üheaegselt. Kardetakse, et see suurendab volikogu töömahtu ja ei taga kortereid nendele isikutele, kellele seadus ette näeb. Valitsus toetab loetelu sellisel kujul ja on neljanda parandusettepanekuga täiesti nõus. Mind huvitab, kas on tõesti nii, et kroonilised alkohoolikud on sellest nomenklatuurist välja arvatud, ja mind huvitab põhimõtteliselt seos psühhiaatrilise abi finantseerimisega. Teine muudatusettepanek on samuti juhtivkomisjonilt. Rahvusvaheline Valuutafond aga just nimelt selle ettepaneku teeb, et me aastavahetuseks n-ö deposiidis olevaid jääke ei võtaks kasutusele jooksva aasta kulutuste katteks. Nimetatud seaduseelnõu kuulub majanduskomisjoni kompetentsi. Täienduse mõte on selles, et esimene eelistus ei ole mitte kõigil elamus elavatel isikutel, vaid ainult nendel üürnikel, kes omandireformi aluste seaduse jõustumise momendil elamus eluruumi kasutasid. Ma olen vanema põlvkonna meeste käest küsinud, kui palju seda Eestimaad võiks välismaalastele ära müüa. Seda ei tehta mitte selle seaduseelnõu kohaselt. Eitava vastuse korral jääb tööandjale töötaja ametist vabastamiseks ühe kuu pikkune tähtaeg, mis on kooskõlas töölepingu seadusega. Uus Eesti pank Coop Pank alustas täna tegevust. Selles mõttes on eelnõud vaieldamatult paremad kui seni kehtiv seadus. Teistele aga makstakse selle seaduse mõtte kohaselt psühhiaatriline ravi välja ja nende dokumendi vormistab spetsiaalne komisjon. Ettekandeks palun kõnepulti siseminister Märt Raski. Viimasel ajal on olnud mitmed tulekahjud, viimane nõudis kaheksa inimelu. Loomulikult on lihtsam ära öelda, et isikutel, kes töötavad välisriigi luure- ja julgeolekuteenistuses, ei ole õigust riigisaladustele juurde pääseda.

Kiirautolaen: kiirlaen auto tagatisel & autoliising.

. Aga seni ei ole ma küll kusagil näinud, et seal oleks mingeid muudatusi tehtud. Viimasel ajal on suured diskussioonid selle üle, kus peitub seaduse mõte, kas grammatikas või seaduse vaimus. Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine Austatud Riigikogu, võtame arutusele majanduskomisjoni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu ning alustame selle esimest lugemist. Tänane praktika näitab niimoodi, et rahvas hakkab üha rohkem jumaldama neid inimesi. See, kes seda maad harida tahab, seda ei sega mitte mingisugune omandiõiguse looduses väljamõõtmine või mõõtmata jätmine. Tõnisson Ma väga vabandan, aga ma juhin Riigikogu tähelepanu asjaolule, et majanduskomisjon ei võtnud vastu sellist seisukohta. Tänan, härra minister! Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole. Ma tean, meil oli praktika, kui esitati rahuaja riigikaitse seaduse eelnõu, siis oli seal samuti sees punkt, et kaitsejõududes ei tohi teenida isikud, kes on kohtulikult karistatud. Mina tegin vahepeal ühe ekskursi teie juristi juurde ja küsisin kõigi asjade kohta seletust, nagu rahvakeeles öeldakse, puust ettetegemist ning siis ma hakkasin sellest aru saama. Ehk te kirjeldaksite, kuidas teie näete, mis on Paldiski linn, kus on tema piir ja miks ei ole juurde lisatud Keila ja Padise omavalitsust, mis on Pakri poolsaarel ja Pakri saartel olemas. Laenule sätestatav intressimäär oleneb laenatava summa suurusest, makseperioodist ning tagatisvara väärtusest. Aga kui nad on nii kuulsaks saanud, siis on nad natuke ise ka süüdi, teisisõnu, nendel ei ole nähtavasti selliste andmete avaldamise vastu mitte midagi. Tänan! Kolleeg Mart Nutt, teine küsimus. Selleks tuleb kontrollida tema karistatust, päritolu, sidemeid. Küll aga tuleb arvestada ja ongi arvestatud kodakondsuse seaduse muutmise põhjalikumast eelnõust, mille töötab välja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, tulenevat ettepanekut, et kaoks ära üheaastane ooteaeg lapsele kodakondsuse andmisel.. Need on üksteise sisse mahtuvad, kuid kaugeltki mitte kattuvad mõisted. Nimelt see, et parasjagu võimulolev valitsus on otsustanud näiteks Eesti Venemaale maha müüa või midagi muud koledat ette võtta, ning on organiseerinud siin platsil mõningaid pikette ja inimeste kogunemisi.

Kiirlaenud Internetist -

. Sest see, mis me võtame kasutusele jooksva aasta kulutuste katteks, arvestatakse rahvusvaheliste reeglite kohaselt eelarvedefitsiidiks. Seda enam, et nagu ma ütlesin, on endiselt probleeme vähemalt mõnega kohalikest omavalitsustest, kes konkreetset laenu soovivad ja kes, nagu näha, kas õigustatult või mitte õigustatult, ei suuda tagasi maksta juba võetud laene. Õiguskomisjon otsustas mingid piirkonnad sisse panna selle mõttega, et Riigikogu kindlasti täiendab nende omavalitsusüksuste nimekirja. Muidugi, maa peale ja selle maa müügi peale vaatab iga inimene isemoodi. Ma ütleksin aga, et see on tõepoolest Tartu linna ja antud juhul Maailmapanga esindajate vahelise vaidluse küsimus. Veel üks teade: nimelt on Riigikogu juhatus otsustanud riigireservi seaduse ja sellega seotud õigusaktide muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu juhtivkomisjoniks määrata maaelukomisjoni. Need olidki tegelikult omandiküsimused ja oli seesama küsimus, et kes seda Eestimaad siiski harida tahab, kes seda Eestimaad ka toita tahab, kellele see Eestimaa kuulub. Samaaegselt me teame, et Eesti riigis on inimesed, kes siin saalis oma avalduste eest vastutust ei kanna. Kui me räägime üldiselt, siis muidugi ei saa siin välja tuua avalikku huvi ja julgeolekut üldiselt, kindlasti tuleb lähtuda konkreetsest isikust, tema taustast, juriidiliste isikute puhul ka aktsiakapitalist. Kui on mõtteline osa, siis see tähendab, et reaalosa ei ole olemas, ei ole olemas ruutmeetreid, ei ole olemas korrust ega mingit numbrilist väärtust. See oli väga hea, sest muidu oli niimoodi, et kursantideks ei võetud inimesi, kes olid keeldunud teenimast okupatsiooniarmees jne. Praegune seaduseelnõu peidab ohtu, et kui me maareformi seaduse alusel saame väga palju maad osta nn kollaste kaartide alusel, siis sisuliselt on neid kollaseid kaarte võimalik pesta üle dollariteks või kroonideks. Kohalik volikogu on seadusandlik organ, mitte korterikomisjon. Vahet tehakse lähtudes ennekõike sellest, kas inimene tahab oma kustunud karistust või muud minevikku varjata või tahab ta neid avaldada. Härra esimees, austatud kolleegid! Enamik meist siin Riigikogus on ilmselt lapsevanemad. Tänan! Kolleeg Toomas Alatalu. Kohalikele meestele öeldakse, et ei, me teie asja ei lahenda, ja öeldakse väga nahaalselt, et niikaua kui seda ei ole seadusega reguleeritud, me üldse seda probleemi ei käsitle. Mul on heameel märkida, et põhiseaduskomisjon, arutades esimesele lugemisele esitamise küsimust, peatus mitmel samal probleemil, mis siin saalis siseministrile küsimustena esitati. Ma võin täie veendumusega vastata, et ei saa küll. Härra Mereste väga hea ettepanek tuleb kindlasti siis terminoloogilisest aspektist läbi kaaluda. Ma olen ka varem märganud, et meie kolleegil on numbritega raskusi. Kui me lähtume põhiseaduslikust aspektist, siis Eesti territooriumi haldusjaotuse, st kas riigi või kohaliku võimu teostamisel haldamise jaotamise kehtestab seadus, ja see on seesama seadus. See on tegelikult tehniline küsimus. Üksnes väga kitsalt -- raskeid häired on võimalik tasuta ravida. See, kas meie tänane otsus osutub õigeks või mitte, see on meie enda südametunnistuse küsimus. Ma olen ka täna seda meelt, et seaduseelnõu ei ole veel vastuvõtmiseks küps. Nende paari päevaga võib tõepoolest üht-teist juhtuda ja siis ei ole seda ametiisikut, kelle käest küsida, kas anda luba või mitte, siis võib seda teha. Kuna komisjon otsustas taastada enne eelmist lugemist olnud teksti, kus seda sõna ei olnud, ja me otsustasime seda teksti, mille kohta härra Käärma oma ettepaneku tegi, üldse muuta, siis millegipärast me märkisime, et jätta arvestamata. Viies muudatusettepanek, autor Eiki Nestor, juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Teiseks, siin puudub kodakondsuse saaja vaba tahte väljenduse avaldus, mis peab olema, ja ma ei räägigi fiktiivsetest abieludest, mis selle põhjal võiksid tekkida. Halb krediit. L’offre d’AT Internet est évolutive et totalement modulable selon les industries : E-commerce, Médias, Finance / Banque, Institutions. Teie ettekandest võis kuulda, et psüühikahäire tekib teatavate inimese ajus toimuvate protsesside tagajärjel. Kindlasti on praeguste kodutute hulkurite hulgas küllaltki tõsiste psüühikahäiretega isikuid. Probleem on nimelt selles, et juristina kardan väga, et püüdlused säilitada Eestimaa eestlastele võivad luhtuda väikese juriidilise näpuvea tõttu, mida väga paljud kõnelejad siin juba rõhutasid, mida tõi esile ka härra Vootele Hansen. Paljudes omavalitsustes, näiteks Kuressaare linnas, on sõjaväelt vabanenud korterid üürile antud või erastatud mitte isikutele, kes elavad tagastatud majades, vaid teistele. Kaheldamatult annab sõnastusega ka selle eelnõu puhul palju ära teha, sest võib-olla see seadus ei olegi kõige parem, kus kõik sõnaselgelt on otse välja öeldud. Suurem osa neist on komisjonipoolsed korrigeerivad, sõnastust lihtsustavad ning kaunistavad, osa on Eiki Nestori omad, täpsemalt, kolmandik. Tähendab, üks siiski on, aga kahtluse alla langeme kõik. Siiski arvan, et see on Riigikogu suure saali otsustamise küsimus, kuna sellise sätte olemasolu hakkab mõnel määral takistama normaalset tsiviilkäivet. Tänan kuulamast! Mul on siiski heameel, et saan ära öelda: siin on tegelikult ohud olemas. Nii et see on lähenemise küsimus. Ma väga kutsun üles enne mõtlema, kui nupu peale vajutada. Seadusandja mõte on olnud, ma loodan, selles, et laiud on ka hõlmatud ja nende võõrandamine välismaalastele on keelatud. Komisjon ühines siin valitsuse taotlusega ja soovitab ka Riigikogul sellega ühineda. Kui te kõik selle, mis siin kirja pandud on, panete Eesti valdade kaardile, siis te saate aru, et siin on asjale väga ühekülgselt lähenetud. Sellesama Tartut puudutava Maailmapanga laenulepingu puhul oli mul endal võimalus alles üleeile õhtul istuda koos ekspertidega ja meie jutt oli üsna sisuline. Kõike paberi peale nii või teisiti kirja panna ei saa. Nii et nõusolekud on mõlemalt poolt olemas, aga asi seisab tehnilise probleemi taga. Just sellepärast ei pandudki, et eelmist parandusettepanekut oli osaliselt arvestatud.

Riigikogu

. Asjaolu, et ühte või teist inimest kutsutakse üles nii või teisiti käituma, ei ole iseenesest seotud vajadusega üleskutsujat kohe vältimatult hospitaliseerida psühhiaatriahaiglasse. Tänan! Uno Merestel on teine küsimus.

Me mõtleme maatükki ka mingisuguse majana või millegi muuna. Austatud kolleegid! Avan käsilolevas päevakorraküsimuses läbirääkimised. Eelnõus nähakse ette, et Eesti kodakondsus omandatakse abiellumisel Eesti kodanikuga. See on ilmselt mingi erialane mõiste. lõikele lisatakse peale sõnu "Eesti Arhiiviametile" sõnad "või Riigikantseleile". Sest kui Paldiski linna käsitleda terve Pakri poolsaarena ja Pakri saartena, nagu see praegu on, siis on see suurem kui Tallinna linn. Nii et see on, ma ütlen veel kord, diskussiooni objekt. Aasta või paari pärast hakkame Eesti seadusi harmoniseerima Euroopa Liidu seadustega ja siis peame hakkame neid piiranguid tühistama. Selles osas olen ma küsimuse taustaga ja alltooniga täiesti nõus. Aga neid piirivaiu on vaja ainult sellele, kes tahab maad ära müüa, mitte sellele, kes teda harib. Riigisaladuse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu esimene lugemine Austatud Riigkogu! Võtame arutusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigisaladuse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu ning alustame selle esimest lugemist. Nii et igal juhul kaitseme selle seadusega igasuguse isiku õigusi. Põhimõtteliselt, nagu parandusettepanekute tabelist nähtub, valitsus seda ettepanekut ei toeta. Nüüd tõstatub küsimus, kes maksab nende ravi eest. Arvo Sirendi nimetas väga õieti, mille pärast eestlane tahtis saada lahti sakslastest, mille pärast eestlane tahtis teistest anastajatest lahti saada. Tänan! Kolleeg Uno Mereste, teine küsimus. Ma ei tooks psühhiaatriahaiglaid eraldi välja. See oli mingisuguse kriminaalasja raames ja pole mõtet hoida informatsiooni, mida ei saa õiguslikult realiseerida, mida võib realiseerida võib-olla hoopis teisel kombel ja mitteõiguspäraselt. Kuues muudatusettepanek, seitsmes. Tal on teada tema enda maa. Võib-olla see oleks tõesti parem lahendus. See on kahepoolne loetelu, ühelt poolt on ametiisikud, kes võivad töötada riigisaladusega vastava ametiisikute või ametikohtade loetelu järgi, teiseks on isikud, kellele antakse luba töötamiseks. Ma teeksin meie fraktsiooni nimel ettepaneku vormistada see eelnõu täna seaduseks, sest üks pidepunkt vähemalt maavanema näol on meil olemas, ja loodame, et maareformi paranduse seaduse jõustumisega jõustuks samaaegselt ka see. Ma palun Rein Kase korraks tagasi kõnepulti. See juhtus aga enne, kui eluruumide erastamise seadus sätestas tagastatud majade üürnike eesõiguse. Uluots Aitäh, härra esimees! Proua Hänni! Mulle tundub, et teil puudub üldse arusaamine, mis asi on kohalik volikogu. Tänan! Kolleeg Olav Anton. Küsimus on ainult ühes originaalallkirjas, mida tõesti tehniliselt Tallinna ja Londoni vahel ei ole minuti pealt võimalik vahetada. Nii et praktiliselt oli see tegevus reguleeritud, aga mitte kõige paremal viisil. Seal sõltub nende valimisõiguslikkus just nimelt sellest, kas nad on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks või ei ole. Seetõttu, kui numbrid valemisse panna, saab lahenduse täpselt kätte. Tänan! Kolleeg Liina Tõnisson, teine küsimus. Mulle tundub, et sõnavõttudes ei ole üksteisest aru saadud. Üks kindel tingimus on, et inimene võib ise kas lubada või keelata sellekohaste andmete kogumise, ja kindlasti on olemas kontroll selle üle, missugused andmed tema kohta selles liinis on kogutud. Keegi hääletamist ei nõua. Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Aastaid tagasi oli Eestis selline seisukoht, et juhul kui välismaalastele maad anda, siis ainult nende poolt rahastatud ettevõtete alla, aga mitte mingil juhul anda põllumajandusmaad. Välismaalaste jaoks aga on nii, et kui seadus on veel Riigikogus menetluses, siis vahepeal nagu müüdaks pool Eestimaad maha. Kui nüüd hakatakse neid piire muutma, siis tuleb vastavad otsused teha. Kõigepealt kriminaalmenetluse koodeksi ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus. Mulle endale see ausalt öeldes ka ei meeldi. Vastasel korral oleks koolis väga raske kirjanike sünni- ja surmadaatumeid pähe õppida. Seda ei ole vaja valitsuse seadusse sisse kirjutada

Kommentit