Laenulepingu blankett

Taganeda saab vaid kehtivast lepingust. Sooviks kiiresti 500 eurot laenu. Laenulepingu blankett. Selliseid lepinguid nimetatakse kestvuslepinguteks.

Blanketid -

.

Dokumendinäidised - EAS

. Lepingust taganemine ei too kaasa lepingu kehtetust. Leping tuleb üles öelda teisele poolele avalduse esitamise teel mõistliku aja jooksul olulisest rikkumisest. Tähtajatu kestvuslepingu võib igal ajal mõistliku etteteatamisega üles öelda, kui seadusest või lepingust ei tule teisiti. Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima. Ülesütlemine vabastab lepinguosalised edasiste lepinguliste kohustuste täitmisest ning ülesütlemisele eelnevalt üleantut tagastama enam ei pea.

Ülesütlemise alus sõltub sellest, kas on tegemist tähtajatu või tähtajalise kestvuslepinguga. Praktikas tekib tihti probleeme nende kahe eristamisega, mistõttu toomegi siin artiklis välja mõlema õiguskaitsevahendi peamised erinevused. Lepingust taganemist kasutatakse selliste lepingute lõpetamisel, mis on suunatud ühekordsele sooritusele, näiteks müügileping. Laenu intressimäär võib olla seatud ka vahendaja ehk ühisrahastusportaali poolt siis kasutatakse sobiva intressimäära leidmiseks laenuvõtja krediidianalüüsi. Lepingupool taganeb lepingust taganemisavalduse tegemisega teisele lepingupoolele. Tähtajatu kestvuslepingu võib pool üles öelda mõjuva põhjuseta, s.o korraliselt. Laenulepingu blankett. Lepingust saab nii taganeda kui ka üles öelda osaliselt kui ka tervikuna. Mõistagi eeldab see ülesütlemise avalduse esitamist, kuid seadus ei näe selleks ette kohustuslikku vorminõuet ega tähtaega

Kommentit