Laenulepingu sõlmimisel tuleb sõiduk Maanteeametis ümber registreerida laenufirma nimele

Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. OÜ tähe laenud.

auto24 laen - Inbank

.

Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Tulemus esitatakse protsendina. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline.

auto24 liising sõiduki soetamiseks -

. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Laenulepingu sõlmimisel tuleb sõiduk Maanteeametis ümber registreerida laenufirma nimele. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Käibe­teatis Käivete aruanne. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Laenulepingu sõlmimisel tuleb sõiduk Maanteeametis ümber registreerida laenufirma nimele. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Tasu pangateenuse osutamise eest. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Vastandmõiste inflatsioonile.. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon"

Kommentit