Makseasutuste ja e raha asutuste seadus

Makseasutuste ja e-raha a. - Riigikantselei Extranet

. Näitaja arvutamisel võetakse aluseks viimane aktsionäride üldkoosolekul või osanike koosolekul kinnitatud majandusaasta aruanne.

Makseteenuste direktiivi rakendumine Eestis | SEB

. Makseasutuste ja e raha asutuste seadus. Makseasutuste ja e raha asutuste seadus. Siseaudiitorile kohaldatakse audiitortegevuse seaduses atesteeritud siseaudiitori kohta sätestatud nõudeid ja tegevuse õiguslikke aluseid. Eelnimetatud hinnanguline maht peab olema prognoositud varasemate andmete alusel. Korraldus toimetatakse kontrollitavale kätte hiljemalt kolm tööpäeva enne kohapealse kontrolli algust, välja arvatud juhul, kui korraldusest etteteatamine ohustaks kontrolli eesmärgi saavutamist.

Creditexpress. Euro valuuta tähtsus ja roll Euroopas. Kui viimase majandusaasta lõppemisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud, esitatakse auditeeritud vahearuanne majandusaasta esimese poolaasta kohta. Arvamus edastatakse teate esitanud isikule viivitamata

Kommentit