Portfell — chip laen

Emissioonipankade poolt käibele lastav raha funktsioone täitev krediididokument, mida võib vahetada näit. SEB Tasakaalukas Pensionifond - Fondi tootlust mõjutas eelmisel kuul enim globaalsete aktsiaturgude ning Ida-Euroopa valitsusvõlakirjade hinnatõus. Sellega kehtestatakse intress, mida pangad saavad keskpangas hoitavatelt üleööhoiustelt. tasakaaluline tööpuuduse määr Töötuse normaalmäär, mis kujuneb majanduses automaatselt ja millest väiksemaks on seda mis tahes poliitikaga peaaegu võimatu muuta Ingliskeelne termin: natural rate of unemployment Definitsiooni allikas: U. Kinnistulaen kuulutused laenu ja krediidi. Perioodiks on tavaliselt kuu, kvartal või aasta. Fondi dollarites väljendatud hindadega varade väärtus eurodes ja Eesti kroonides sellega tõusis ja see toetas fondi veebruarikuu tootlust. Sünonüümid: laenude kildandmed devalveerimine Omavaluuta kursi alandamine teiste riikide valuutade või kulla suhtes Ingliskeelne termin: devaluation Definitsiooni allikas: U. aastal, kuid pankadega võrreldes on nende maht endiselt väike. Majandusliku aktiivsuse kõrgseis ehk õitseng; majanduse elavnemine, majandusliku aktiivsuse järsk tõus pärast teatud aega kestnud loidust Ingliskeelne termin: Termini allikas: Eesti Panga veebileht Definitsiooni allikas: U. Tavaliselt on tööturu lõtk suur majanduslanguse ja madalseisu ajal, ning kahaneb majanduskasvu kiirenedes. Avaliku sektori võlg on ELi väikseim ning eelarvereservist enam kui täielikult kaetud. bilansikirje Konto nimetus ja selle saldo kirjutatuna bilansi aktiva- või passivapoolele Ingliskeelne termin: balance sheet item Termini allikas: Eesti Panga veebileht Definitsiooni allikas: U. Praeguseks tundub, et maailma suuremad regioonid ja ilmselt juba ka Ida-Euroopa majandused on jõudnud majanduslangusest kasvuperioodi algusesse. reservide hoidmisperiood Periood, mille alusel arvutatakse, kas reservinõuded on täidetud. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Kiiresti tõusis mitme liikmesriigi riskipreemia, mis väljendas kohatist äärmuslikku ebakindlust turul nende riikide maksevõime puhul. Aktiivsed meetmed parandavad tööhõivet, passiivsed meetmed aga leevendavad töötuse tagajärgi. Pakutakse laenamise ja hoiustamise püsivõimalust. aasta esimesel poolel ligikaudu eelneva poolaasta tasemele, sest uued tööturule tulijad asusid töö leidnute asemele. Plokiahelat säilitatakse ja hallatakse tavaliselt hajusraamatuna. Kiire ja võimalikult väikese kahjumiga viis vahetada vara raha või muude likviidsete varade vastu. Venemaa ettevõtete poolt turule toodud esmaemissioonid on viimasel ajal mitmeid kordi ülemärgitud ning nende hinnad järelturul on tõusnud. Isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Kapitaliturud on jäänud finantseerimisallikana tagaplaanile. Krüptovaradele ei laiene ka maksevahendite suhtes kehtestatud õigusaktid ja võimalike pettuste korral on tarbija kaitsetu. Mereste "majandusleksikon" Näitelause: Meie rahasüsteemi alus on valuutakomitee põhimõtted ja euro ning Eesti krooni fikseeritud vahetuskurss, mis säilib euro kasutuselevõtuni. Valuutainterventsiooni eesmärk on stabiliseerida vahetuskurssi nt konkurentsivõime või finantsstabiilsuse säilitamiseks. ringlemata münt Ingliskeelne termin: uncirculated coin Näitelause: Ringlemata uusi münte saab soetada ka Eesti Panga muuseumipoest ja e-poest. kindlustusandja Finantsettevõtja, mille peamine ja püsiv tegevus on kindlustusjuhtumi toimumise korral kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma maksmine peamiselt otse- või edasikindlustuse kujul. Portfell - chip laen. Seevastu Ühendriikidest on kuu jooksul laekunud kokkuvõttes kergelt positiivseid uudiseid. SEB Konservatiivne Pensionifond - Fondi tootlust mõjutasid eelmisel kuul positiivse tulemuse suunas valdavalt euroala ettevõtete ja Ida-Euroopa võlakirjaturud. rahastamistingimused Ingliskeelne termin: financing conditions Näitelause: Soodsad rahastamistingimused ja ettevõtete kasumlikkuse paranemine edendavad ka tulevikus investeeringute taastumist. SEB Aktiivne Pensionifond - Fondi tootlust mõjutasid eelmisel kuul enim globaalsete aktsiapaigutuste hinnatõus, mida kompenseerisid negatiivse hinnaliikumisega Ida-Euroopa aktsiaturgude paigutused ning kinnisvarafondid. Ingliskeelne termin: additive outlier Definitsiooni allikas: M.

Kuigi Vene ja Poola põhiindeksid jäid miinusesse, suutsid väike- ja keskmised ettevõtte mõlemas riigis taas suurfirmasid lüüa. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Maailmamajanduse kasvukiirus jääb sel aastal aeglasemaks, kui varem prognoositi. Põhjuseks võib olla kontseptsioonide või mõistete muutus andmete kogumisel ja klassifitseerimisel, majanduse arengus jne.. Ingliskeelne termin: real interest rate Näitelause: Pankades hoiustamine on reaalintressimäära arvestades praegu kasulikum, kui oli buumi ajal. Sünonüümid: hinnakujundaja hinnastabiilsus Olukord, kus hinnakasv ehk inflatsioon püsib keskpanga poolt eesmärgiks seatud taseme lähedal. aastal siiski ülejäägi poole ning seda tänu vähenenud investeeringutele ja kiiresti kasvanud maksutulule. Kaupade ja teenuste hinnaindeksiga deflateeritud jooksevhind. Koondtagatise puhul koondatakse tagatis üheks kogumiks, mida saab kasutada erisugusteks krediidioperatsioonideks, kuid märgistamise puhul tuuakse tagatis konkreetseks krediidioperatsiooniks ehk märgistatakse. Langusfaasis seevastu maksutulu väheneb ja ülekanded majapidamistele suurenevad. Erinevalt e-arve püsimaksekorraldusest saab püsikorraldusega teha ülekandeid ka eraisikutele. aasta lõpu seisuga oli välismaiste otseinvesteeringute positsiooni maht Eestis peaaegu sama suur kui tolleaastane sisemajanduse koguprodukt. Piirkonna ujuvad valuutad liikusid erisuunaliselt. Portfell - chip laen. krediidiriski vahetustehing Krediidituletisinstrument, mis pakub ettevõtte või riigi võlakirjade krediidiriski kindlustust. Kaupade ja teenuste väljavedu riigi territooriumilt; toodangu müük välisostjatele Ingliskeelne termin: Termini allikas: Eesti Panga veebileht Definitsiooni allikas: U. Üks kolmest Euroopa järelevalveasutusest, mis kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi. Kuu jooksul vähendasime aktsia hinna tugevust kasutades positsioone järgmistes aktsiates: Horvaatia telekom, Unipetrol, CEZ, Arctic Paper ja Tallink.

Portfell - chip laen Kiirlaenud Internetist

. Vahe peamine põhjus on investeeringukulude edasilükkumine. finantsstabiilsus Finantsvahenduse sujuv toimimine nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral. Positiivne rändesaldo näitab sisserände, negatiivne väljarände ülekaalu. Balkani väiksemad turud liikusid erisuunaliselt. Elektroonilisel kandjal säilitatav rahaline väärtus, mida väljastatakse rahalise sissemakse eest vastava summa nimiväärtuses ja mida saab kasutada maksevahendina. Rõõm slaidiettekanne "Tootlikkuse ja palkade areng" Näitelause: Tegevusalasisene ressursside liikumine vähemtootlikest tootlikematesse ettevõtetesse on oluline kogutootlikkuse tõstmise allikas eelkõige tööstuses. aasta majanduskasvu ajal üsna suur esmane eelarveülejääk, mille tulemusena vähenes märkimisväärselt valitsemissektori võla suhe SKPsse. Mereste "Majandusleksikon", "Eesti keele seletav sõnaraamat" Näitelause: Nii Eesti majapidamised kui ka ettevõtted ostsid rohkem kestvuskaupu, hoogustus investeerimistegevus ning julgemalt kaasati ka laenuraha. Lisaks maksti veel kuus miljonit eurot hoiuste tagamise skeemi ja viis miljonit eurot kriisilahendusfondi. EMV tuleb sõnadest Europay, MasterCard ja VISA ning tähistab organisatsioone, kes selle tehnoloogia välja töötasid. Tehingu osapooled viiakse enamasti kokku interneti vahendusel ühisrahastamiseks loodud platvormide abil. majandusnäitaja Ingliskeelne termin: economic indicator Termini allikas: Näitelause: Nagu enamik majandusnäitajaid, on ka kinnisvaraturg ja sealsed hinnad tsüklilised.

Veebruar 2010 kuukommentaarid | SEB

. Terminit kasutatakse elutähtsate teenuste kontekstis. Üheks võimalikuks seletuseks siin on, et investorid on hakanud enam vahet tegema Lääne-Euroopa rahanduslikult nõrgemate piirkondade ja Ida-Euroopa tugevamate riikide vahel. aasta II kvartalis ja jõuti rahustavale järeldusele, et pangad on vastavalt soovitustele hinnanud oma sisemist laenumenetluse protseduuri kriitilise pilguga.

Koduliising laen auto ostmiseks Kiirlaenud Internetist

. Peamisteks teguriteks, mis automaatsete stabilisaatorite suurust kujundavad, on valitsussektori osatähtsus, maksusüsteemi ülesehitus ja töötu abiraha maksmise kord. Selle erindi põhjuseks võib olla kas juhuslik mõju, näiteks vead algandmetes, või mõni identifitseeritav sündmus, näiteks streik või looduskatastroof. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk on säilitada euroalal hinnastabiilsus. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Eesti Panga bilansi koos lühiselgitustega kõigi bilansikirjete kohta leiate Eesti Panga veebilehelt. Terminit kasutatakse depositooriumidevaheliste ühenduste puhul. Selle alusel on võimalik automaatselt tuvastada nii riik kui ka pank, kus konto asub. EKP avaldab iga aasta kohta kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava. Pööre paremusele Balti riikide ettevõtete suhtes on juba toimunud, sest halvimad makromajandus- ja börsiuudised paistavad juba saabunud olevat. Terminiga tähistatakse ka riike, kus kaupade ja kapitali liikumist ei ole piiratud. avaturuoperatsioon Rahapoliitiline operatsioon; tegevus, millega keskpank mõjutab teatud väärtpaberite ostu või müügi abil raha- või kapitaliturul pankade reservide, rahamassi ja intressitaset. SEB Kasvufond Kuu jooksul suuri muudatusi positsioneeringus ei toimunud. Vara, mis esineb tegelike esemete, mitte raha või väärtpaberite kujul Ingliskeelne termin: real assets Definitsiooni allikas: U. hoiustamise püsivõimaluse intressimäär Üks kolmest intressimäärast, mille EKP otsustab iga kuue nädala järel oma rahapoliitika raames. äritegevuse lihtsuse indeks Maailmapanga koostatav indeks äritegevuse lihtsuse rahvusvaheliseks võrdlemiseks. Sünonüümid: põhivara kogusumma kapitalirent Rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Seda meetodit kasutavad näiteks Euroopa Komisjon ja rahandusministeerium. Sellisel juhul teenivad eksportöörid ja importöörid täiendavat lisakasumit ainult hinnavahe arvelt. aditiivne erind Erind, mille korral on mõjutatud vaid üks aegrea komponent. kulla vastu Ingliskeelne termin: Termini allikas: Eesti Panga veebileht Definitsiooni allikas: Eesti keele seletav sõnaraamat Näitelause: Pangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid, mis sümboliseerivad Euroopa avatuse ja koostöö vaimu. Väärtpabereid ostes suurendab keskpank nende eest makstes pankade reserve ja seega rahamassi. Ekstreemne väärtus, mis ei sobi kokku aegrea andmetega ja mis asub väljaspool oodatavat usaldusvahemikku. Põhjuseks suhteliselt odav hind võrreldes silmapaistva ajaloolise stabiilsuse, efektiivsuse ja kasvuga. Eelarvenõukogu koosseisu nimetab ametisse Eesti Panga nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul. arvelduspäev Tehingu arveldamise kuupäev Ingliskeelne termin: settlement date Näitelause: Ennetähtaegse tagasimakse kuupäevad langevad kokku eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide arvelduspäevadega, mille sätestab eurosüsteem. Ingliskeelne termin: industrial production index Definitsiooni allikas: Statistikaameti veebileht Näitelause: Pilt hakkas paranema juba möödunud aasta juulis, kui tööstustoodangu mahuindeks hakkas kasvama. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Sagedasti leitakse SKP lõhe tootmisfunktsioonil põhineva potentsiaalse SKP-hinnangu abil. aastal võib keskvalitsusel tekkida vajadus võõrvahendite kaasamise järele. aastal majanduskasvu taastumine, kuid kasvu kammitseb endiselt majandusreformide vähesus. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Tavapärast oodatavat tootlust näitasid hoiused ja euroala valitsusvõlg. aastal ELi kapitalinõuete määrusega. aastal oli olukord esimest korda vastupidine – kaardiga maksti rohkem kui automaatidest sularaha välja võeti. Veebruari tõus oli laiapõhjaline ja fondiosaku väärtuse kasvule andsid panuse kõik komponendid. See hõlmab füüsilist kulda ja isikustamata kullakontosid mitteresidentide juures. tööstustoodangu tootjahinnaindeks Indeks, mis iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust. Sünonüümid: üldinflatsioon, üldine inflatsioon kogurahvatulu SKP miinus residendist üksuste poolt mitteresidendist üksustele makstav esmane tulu pluss residendist üksuste poolt välismaailmast saadav esmane tulu. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Eeldati, et investeeringutasuvus järgis sama põhisuundumust kui kasumlikkus. kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon Mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis toodavad kaupu ja osutavad teenuseid kodumajapidamistele ning mille eesmärk ei ole kasumi teenimine ja mida ei kontrolli valitsemissektori üksused. majanduskasvu arvestus Ingliskeelne termin: growth accounting majanduskasvu väljavaade Ingliskeelne termin: growth outlook Näitelause: Euroala majanduskasvu väljavaadet mõjutavad endiselt langusriskid, mis on peamiselt seotud väliskeskkonnaga. arveldustsükkel Väärtpaberiarvelduse puhul ajavahemik, mis jääb tehingu sõlmimise ja väärtpaberite ülekandmise vahele; maksesüsteemide puhul ajavahemik maksejuhise süsteemi sisestamisest kuni selle lõpliku arveldamiseni. Sünonüümid: Hind, mida toodetud kauba v. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Pankade kasumlikkusele on mõjunud soodsalt ka vähene uute allahindluste tegemise vajadus. SEB Dünaamiline Fondifond - Fondi tootlust mõjutasid eelmisel kuul enim Ida-Euroopa aktsiafondide ja kinnisvaraportfelli negatiivsed ümberhindlused. VENEMAA AKTSIATURU ÜLEVAADESulev Raik - fondijuht; SEB Kasvufond, SEB Russia Fund Vene aktsiaturg oli veebruaris nõrk. Tavaliselt saavad kõik võrgu liikmed andmebaasis olevat informatsiooni lugeda ja olenevalt nende õigustest seda ka lisada. Edaspidi hakkavad aktsiate hinnad sõltuma rohkem konkreetsest uudiste voost ja üksikaktsiate valik muutub olulisemaks. valuutainterventsioon Rahapoliitiline abinõu, mis seisneb keskpanga sekkumises valuutaturule, ostes või müües suurel hulgal omavaluutat. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Välisvääringus nomineeritud varad ja kohustused konverteeritakse eurodeks bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga vahetuskursi alusel. kaardiskeem Teatava kaubamärgi deebet- või krediitkaardi teenindamise süsteem. Mereste "Majandusleksikoni" järgi Näitelause: Eesti kuulub Euroopa Liitu, mis tähendab, et avaliku sektori töö on seotud Euroopaga. valitsemissektor Institutsiooniline sektor, mis hõlmab juriidilisi isikuid, kelle põhiülesanne on pakkuda turuväliseid teenuseid ja/või jaotada ümber rahvatulu ja rikkust ning mille kuludest üle poole rahastatakse riigieelarvest. riigi võlakiri Riigi poolt emiteeritud võlakiri Ingliskeelne termin: sovereign bond Termini allikas: Eesti Panga veebileht Näitelause: Üldjuhul ostavad keskpangad oma riigi võlakirju. Nii USA dollar kui ka regiooni peamised valuutad eelmisel kuul valdavalt taas tugevnesid Euro suhtes. väärtpaberikonto Pangas peetav kliendi konto, milles arvestatakse temale kuuluvaid ja panka hoiustatud väärtpabereid Ingliskeelne termin: securities account Termini allikas: Eesti Panga veebileht Definitsiooni allikas: U. Pank võib korraldada selliste väärtpaberite emiteerimist ja saada selle eest teenustasu, aga ka osta neid väärtpabereid. Mõnes riigis võib see tähendada, et andmeesitamiskohustusest vabastatakse täielikult mitusada panka. rändesaldo Aasta jooksul sisse- ja väljarännanute arvu vahe. Kuivõrd Poola on üldiselt ka mõnevõrra kallimalt hinnatud kui teised piirkonna turud, siis võib taoline initsiatiiv panna sealse turu lühiajaliselt surve alla kuigi pikema-ajaliselt aitab tähtsust globaalses plaanis tõsta. Süsteemse riski puhvri nõuet kohaldatakse ainult Eestis asuvatele riskipositsioonidele ning see  nõue tuleb krediidiasutusel täita esimese taseme põhiomavahenditega. investeeringukulud Kulud põhivara soetamiseks Ingliskeelne termin: capital expenditure Definitsiooni allikas: U. aasta septembri lõpus, kui Brasiilia rahandusminister Guido Mantega ütles, et USA rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise poliitika ehk maakeeli rahatrüki ja muude majanduse stimuleerimise meetmete tõttu on "maailm keset valuutasõda". aasta nominaalse SKP märkimisväärse ülespoole korrigeerimisega. Vanusevahemik, milles olevaid inimesi loetakse tööealisteks, on kokku lepitav ja võib eri riikides või ka eri uuringutes olla erinev. Fondi portfell oli jätkuvalt paigutatud konservatiivselt lühikese tähtajaga deposiitidesse. EKP baasintressimäärade taseme määrab EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika raames.

Olukorrast Riigis -

. Veebruaris jätkus globaalsetel aktsiaturgudel jaanuaris alanud langus, millest veebruari lõpuks üle saadi. Töötaja või töövahendi omadus, võime ja suutlikkus anda ajaühikus teatav hulk toodangut Ingliskeelne termin: productivity Definitsiooni allikas: U. Tagasiostuhind võrdub ostuhinnaga, millele on lisatud hinnavahe, mis vastab operatsiooni tähtaja jooksul arvestatud intressile pakutud likviidsuselt. Ka Venemaal jätkus riskipreemiate alanemine, mis tõi kaasa nii valitsus- kui ettevõtete võlakirjade hinnatõusu. Kui liige on turutegija vähemalt kolme ettevõtte aktsiatele, kehtib talle tavapärasest soodsam tasu tehingute tegemisel kõigi sel turul kaubeldavate aktsiatega. Ostukava kestab seni, kuni inflatsiooni areng on Euroopa Keskpanga nõukogu hinnangul kooskõlas eurosüsteemi hinnastabiilsuse eesmärgiga. Mereste "Majandusleksikon" Näitelause: Eesti eelarvepositsioon on tugev. Vastandlike stsenaariumite rakendumine on veel liialt sarnase tõenäosusega ning arengud olude paranemise suunas võivad olla oluliste tõrgetega. Sünonüümid: hinnapõhine konkurentsivõime hinnaseadja Ettevõte, mille turupositsioon võimaldab turuhinda kujundada Ingliskeelne termin: price setter Näitelause: Eesti ettevõtjad on välisturgudel pigem hinnajärgijad kui hinnaseadjad. Ingliskeelne termin: Termini allikas: EP statistikaosakond Definitsiooni allikas: EP statistikaosakond Näitelause: Eelkorrigeerimise staadiumis määratakse kindlaks ja elimineeritakse kalendaarne komponent ehk faktor ja erindid

Kommentit