Privaatsuspoliitika

Teatud taotluste puhul, mis nõuavad täiendavat juurdepääsu või andmetöötlust, võime paluda Teil taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult, et meil oleks mõistlikult võimalik taotleja isikusamasus tuvastada. Nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusoleku küsimise käigus täpsustatud ajavahemiku jooksul. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja klientide teenindamiseks; AS Tallinna Lennujaam järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid. Küsimuste või taotluste korral võtke Sportlandiga ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Sportlandi veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse teid küpsiste kasutamisest. Kolmandate osapoolte küpsised. Reisijal on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele ja saada tehtud toimingute kohta lennuettevõtja kaudu väljavõtteid. Sportlandi veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid: Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatul vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks. [AdvertCookie, ChosenSite, CountryRedirectCheckIsDone, newsletterPoppedUp, acceptedCookies, [Website]_AnonymousUserCurrency] Funktsionaalne Need küpsised jätavad meelde Teie valikud ja eelistused ning teavitused, mida Te olete juba näinud. Lennuettevõtjale esitatud isikuandmete osas on AS Tallinna Lennujaam volitatud töötleja ning kohustub rakendama lennuettevõtjaga sõlmitud lepingust tulenevaid andmekaitsenõudeid ja -tingimusi. Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. AS Tallinna Lennujaam kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest. AS Tallinna Lennujaam on on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Sportland International Group AS või muu Sportlandi gruppi kuuluv äriühing, kelle poole Te konkreetsel juhul kauba ostmiseks või teenuse saamiseks pöördute. Kui Te külastate Sportlandi kauplusi ning ostate Sportlandi tooteid või kasutate Sportlandi teenuseid, kasutame Teilt kogutud andmeid Teiega lepingu sõlmimiseks ning selle lepingu täitmiseks. Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Vahejuhtumite ja intsidentidega seotud isikuandmeid, sh telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi, säilitab AS Tallinna Lennujaam vajalike menetlustoimingute jaoks erandkorras viis aastat. Õigus vastuväidete esitamisele – Teil on õigus esitada Sportlandile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub Sportlandi õigustatud huvi alusel. Valituks osutunud kandidaatide isikuandmeid kasutame töölepingu sõlmimiseks ning täitmiseks. Nende küpsiste salvestavat teavet näevad ainult Sportlandi ja Google asjakohased töötajad ning see teave ei sisalda konfidentsiaalset informatsiooni ega isikuandmeid. Sportland ei kogu Teie kohta andmeid kolmandatelt isikutelt ega käesolevas privaatsuspoliitikas nimetamata avalikest ega mitteavalikest allikatest. Tingimuste muutmisel avaldatakse uued tingimused Sportlandi veebilehel. Turvakaamerad Osades Sportlandi kauplustes on kasutusel turvakaamerad. Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise ja töötlemise õiguslikuks aluseks on Sportlandi õigustatud huvi kaitsta Sportlandi ning Sportlandi kaupluse külastajate vara hävimise, kahjustumise või kadumise eest. Turvakaamerate kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega. Kui külastate mistahes kolmandate osapoolte veebilehti või sotsiaalmeedia lehekülgi, soovitame tutvuda ka nende privaatsustingimustega. Anonüümseks muudetud teavet võime kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel Sportland võib läbi oma sotsiaalmeedia kanalite korraldada erinevaid kampaaniaid ja loosimisi. Küpsised ei kogu andmeid ise Teie seadmest ega salvesta isikuandmeid. Sportlandi veebileht sisaldab linke Sportlandi avalikele sotsiaalmeedia kanalitele ning kolmandate osapoolte veebilehtedele. Google Analytics Kolmanda osapoole küpsis Google Analytics kasutab küpsiseid, et saada teada, millal Te veebilehte esmakordselt külastasite, kui tihti Te veebilehte külastate ning kui kaua Te veebilehel viibite. Need sotsiaalmeedia teenuste pakkujad võivad Teie seadmesse salvestada küpsiseid läbi Sportlandi veebilehe, kui Te olete nende lehekülgedele juba sisse loginud või kasutate neid läbi Sportlandi veebilehe. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele vastavalt kehtivale õigusele. Samuti edastame Teie andmed järelmaksu finantseerijale. Kas välismaalt saab laenu võtta väikelaen.

Privaatsuspoliitika -

. Privaatsuspoliitika. Kasutame Google Analytics küpsiseid ka meie veebilehe toimivuse jälgimiseks. Täpsema info saamiseks Sportlandi volitatud töötlejate kohta, võtke palun Sportlandiga ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Sportlandi veebilehel kasutatakse küpsiseid. AS-i Tallinna Lennujaam jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat igasugust toiming näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist. Isikuandmete töötlemisel lähtub AS Tallinna Lennujaam Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine. Valvekaamerate pilti töödeldakse lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning isikute ja vara kaitseks. Sportland tagab, et turvakaamerate salvestistele on ligipääs ainult piiratud hulgal kindlaksmääratud isikutel, kes kasutavad salvestisi rangelt ainult siis, kui see on eelnimetatud eesmärkidel vajalik. Lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning parema klienditeeninduse tagamiseks, töötleb AS Tallinna Lennujaam oluliste telefoninumbrite kõnesid. Isikuandmeid saab uuendada esitades Sportlandile vastava taotluse või ka Sportlandi lojaalsusprogrammi iseteeninduskeskkonnas. Sportland tagab andmesubjektide õigused vastavalt kehtivale õigusele. Kui postitate sõnumeid, pilte või kommentaare Sportlandi avalikele sotsiaalmeedia lehekülgedele, pidage meeles, et avalikes sotsiaalmeedia kanalites olevat teavet näeb iga selle kanali kasutaja ja külastaja. Sportland tagab, et isikuandmetele on ligipääs ainult Sportlandi töötajatel või muudel isikutel, kellele ligipääsu võimaldamine on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide elluviimiseks, tulenevalt nende tööülesannetest või seaduse alusel. Võite blokeerida veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise, lubada ainult teatud veebilehtede küpsiseid või lubada kõiki küpsiseid. Sportland ei kohusta Teid esitama üleliigseid andmeid, mis pole konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Võime kontrollida Teie esitatud andmete õigsust või koguda Teie kohta lisaandmeid avalikest allikatest. Sportlandi veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. SISSEJUHATUS Tere tulemast tutvuma Sportlandi privaatsuspoliitikaga. Teil on võimalik võtta Sportlandiga ühendust veebilehe sportland.ee vahendusel, e‑kirja teel või läbi sotsiaalmeedia, et saata meile sõnumeid või kommentaare, esitada meile küsimusi või saata päringuid, liituda uudiskirjaga jne. Kui olete liitunud Sportlandi lojaalsusprogrammiga, töötleme Teie isikuandmeid Sportlandi lojaalsusprogrammi üldtingimustes kirjeldatud eesmärkidel ja viisil. Sportlandi lojaalsusprogrammiga liitumisel või kui Sportlandi Järelmaksu taotlemisel, peab Sportland koguma Teilt täiendavaid andmeid. Veebilehe kasutamise jätkamisega kinnitate, et olete nõus küpsiste kasutamisega. Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju meie veebilehte külastatakse, kust külastajad meie veebilehel jõuavad jms. Teil on õigus teada, milliseid andmeid Sportland on Teie kohta kogunud, tutvuda Teie kohta kogutud andmetega kehtiva õiguse alusel. Vajadusel küsime täiendavaid andmeid, mis on töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud. Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi töötleb ja säilitab AS Tallinna Lennujaam oma andmekogudes. Laen ühe käendajaga. Kui reisija on esitanud oma isikuandmed AS-ile Tallinna Lennujaamal, on tal võimalik saata e-posti aadressile info[at]tll.aero digitaalselt allkirjastatud päring. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse. Kasutame Teie isikuandmeid Teile Sportlandi, Sportlandi gruppi kuuluvate ettevõtete ning Sportlandi koostööpartnerite uudiskirja saatmiseks, kui olete andnud meile selleks nõusoleku või taotlenud uudiskirja saamist Sportlandi veebilehe kaudu. Kui otsustate kampaanias osaleda, töödeldakse Teie isikuandmeid kampaania läbiviimise eesmärgil vastavalt konkreetse kampaania tingimustele, sealhulgas võime sotsiaalmeedia kanali kaudu avalikustada võitjate nimesid ning võtta võitjatega ühendust. Pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse. Näiteks, teatud juhtudel on meil kohustus säilitada andmeid tulenevalt raamatupidamist või maksustamist reguleerivatest õigusaktidest. Tingimused on kättesaadavad [link]. Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele – Teil on igal ajal õigus oma andmeid uuendada ning ebaõigeid andmeid parandada. Näiteks jätavad küpsised meelde Teie veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti Te olete külastanud. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide või kolmandate isikute õigused või Sportlandi õigustatud huvid piirata Teie õigusi. Sportland võib Teie isikuandmeid kasutada ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetamata eesmärkidel, kui oleme saanud Teilt selleks eraldi nõusoleku. Üldised küsimused andmekaitse kohta on võimalik saata AS-i Tallinna Lennujaam administratsiooni e-posti aadressile administration[at]tll.aero. Kõik volitatud töötlejad on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena. Õigus piirata andmete töötlemist – Teil on õigus taotleda, et Sportland piiraks Teie isikuandmete töötlemist. Kõik Sportlandi töötajad, kes võivad oma töös puutuda kokku isikuandmetega, on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena. Sportland teeb kõik mõistliku, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ja tagatud oleks kogutud isikuandmete turvalisus ning andmekaitsepõhimõtete järgimine. Kasutame Teie andmeid kandideerimisprotsessi läbiviimiseks, sealjuures võime paluda Teil esitada täiendavaid andmeid ning vastata küsimustele, kutsuda Teid vestlusele ning teha Teile ettepanek töölepingu sõlmimiseks. Kui keelate küpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel Teatud juhtudel võib Sportland töödelda Teie isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Samuti on reisijal õigus enda isikuandmeid vaadata ja valed andmed parandada või nõuda paranduste tegemist, pöördudes selleks lennuettevõtja poole. Tööle kandideerimine Kui kandideerite Sportlandi tööle, töötleme Teie poolt meile edastatud andmeid, sealhulgas isikuandmeid eesmärgiga hinnata Teie sobivust Sportlandi vabale töökohale. Ajutised ehk sessiooniküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist – Teil on õigus taotleda, et Sportland kustutaks Teid puudutavad isikuandmed.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE JA MUUD TINGIMUSED Sportlandil on igal ajal õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitika tingimusi. Teil on võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased. Sellisel juhul kasutab Sportland Teilt saadud isikuandmeid Teie konkreetsele küsimusele või taotlusele vastamiseks. AS-i Tallinna Lennujaam töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest. Teie nõusoleku alusel töötleb Sportland Teie isikuandmeid täpselt nõusolekus kindlaks määratud ulatuses ja eesmärkidel. Sportland kinnitab, et turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus võite eeldada täielikku privaatsust, näiteks ei ole turvakaameraid kunagi riietusruumides. Sportlandi Järelmaksu üldtingimustega saate tutvuda siin. Sportland ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega turvalisuse eest, selle eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. Seega palume arvestada, et kui Te külastate meie kauplusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Coop Pank kogemused ja arutleu. AS Tallinna Lennujaam rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

Privaatsuspoliitika - Privaatsuspoliitika eesmärk.

. Isikuandmed tähendavad mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta

Kommentit