SMS raha tingimused

Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi. hallata ja täita sõlmitud lepingut. nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisega vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. nimetatud tähtaja möödumist.

Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenusumma väljastama. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Vajaduse korral kasutab Laenuandja asjakohaseid andmekogusid. Pikendamistasu – laenuintress, mida arvestatakse Laenusumma tagastamise lõpptähtaja edasilükkamise eest. Kuidas leida parim laenupakkumine?. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval. Intressimäär – Laenuintressi suurus väljendatuna protsentides. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimise päevast. Laenusaaja on teadlik ning vajadusel konsulteerinud finantsnõustajaga laenu võtmisega kaasnevatest kohustustest, mis võivad negatiivselt mõjutada tema majanduslikku olukorda. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Laenuandja ei ole sundinud teda laenu võtma ning on tema soovil selgitanud Lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja vastanud kõigile küsimustele seoses käesoleva Lepinguga. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt Lepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh kohtu-, inkasso- ja täitemenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Laenusaajale saadetud kirjalike meeldetuletuskirjade tasude maksmist. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenuleping nr.". Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenusumma saamiseks Laenutaotluse, täites selleks kohustuslikud väljad kas Laenuandja Veebilehe kaudu vastavalt seal toodud juhistele või kirjalikult Laenuandja kontoris. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist ja muud tasud vastava perioodi eest. Viivise arvestamine lõpetatakse Rahaliste kohustuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest. Lepingupool või -pooled – Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamine jõustub peale vastava Pikendamistasu laekumist Laenuandja kontole. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimine ja selles toodud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusnormi ega Laenusaaja poolt varem sõlmitud teise lepinguga. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada. Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning sätestavad Poolte vahelise laenutehingu põhialused, korra ja üldised tingimused. Lisaks juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust. – Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingus fikseeritud tingimustel kindlaks tähtajaks antav maksimaalne rahasumma, mille Laenusaaja kohustub Laenuandjale koos Laenuintressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel ja/või vastavalt Maksegraafikule. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laensumma. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumentide õigsuse eest. Laenusaaja nimel Laenuandjale esitatud taotlused ja muud dokumendid kajastavad tõepäraselt Laenusaaja majanduslikku olukorda. Laenuandja kannab Laenusumma üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. See ei välista ega piira Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist.

♦️ Laenud - Parimad krediidid sellel nädalal |

. – rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Sooduslaenu eritingimustele. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Leping loetakse lõppenuks, kui Laenusumma ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtpäevaks on Rahalised kohustused Laenuandjale täidetud. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Positiivse Laenuotsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile. Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Kergeimad laenud laen kuni 500 eurot. Laenuandjal on Laenutaotluse analüüsi teostamiseks ning Laenusumma väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Laenusaaja on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest tagajärgedest. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul. Samuti ei ole Laenusaajale teada ühtegi saabuvat asjaolu, mis võiks takistada Lepingust tulenevate kohustuste võtmist või kohest täitmist. Laenusaaja tasub kõik Lepingu järgsed summad Laenuandjale ilma mahaarvestamiste ning tasaarvestusteta. Laenutaotleja – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on esitanud Laenuandjale tahteavalduse üldtingimustes sätestatud tingimustel Lepingu sõlmimiseks. – Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumus Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

Krediidikonto – krediitkaardi virtuaalne asendaja |

. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. andmed tekivad teenuse kasutamisel. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt. – Laenuandja veebileht internetis aadressil www.ekspressraha.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond. Laenuandja alustab Laenuintressi arvestamist Laenusumma Laenusaaja arvelduskontole kandmise kuupäevast. – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on sõlminud Laenuandjaga sätestatud tingimustel Lepingu. Bulletgraafik – Maksegraafik, mille puhul igakuiselt tasutakse ainult Laenuintressimakseid, Laenusumma põhiosa tagastamine toimub täies ulatuses viimasel kuul koos viimase graafikujärgse Laenuintressimaksega. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenusumma eurodes, kandes Laenusumma üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. SMS raha tingimused. Laenuandja edastab Laenusaajale Üldtingimused, Maksegraafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud postiaadressile või e-posti aadressile. Laenusaaja on kohustatud hüvitama täies ulatuses Laenuandjale Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahjud. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamisel omandab Laenusaaja õiguse kasutada Laenusummat pikendatud tähtaja jooksul. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid. Laenusaajal on võimalus pikendada Laenusumma tagastamise tähtaega, järgides Veebilehel menüüs "Pikendamine" esitatud Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi. Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumist täidab Laenusaaja asemel Kolmas isik. kui toimuvad sündmused, mis muul viisil takistavad või teevad võimatuks Lepingu täitmise Laenusaaja poolt. Laenusaaja kohustub tasuma Laenuandjale Laenuintressi tagasi maksmata Laenusummalt Lepingus ja/või Maksegraafikus fikseeritud Intressimäära alusel ning toodud tingimustel. Laenutaotluse esitamisel Veebilehe kaudu sisaldub Maksegraafik Laenutaotluses ning Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Maksegraafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtpäevadega nõus. Laenuandja teavitab Laenutaotlejat telefoni teel või elektrooniliselt Laenutaotlusel märgitud kontaktidel Laenuandja poolt aktsepteeritavatest Laenusumma andmise tingimustest ning Laenutaotleja võimalusest muuta Laenutaotlust vastavalt. Laenu brutosumma – kõigi Laenusaaja poolt Laenusumma tagasimaksmiseks ning Laenuintressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimise momendil kajastas Laenusaaja Laenutaotluses kõiki oma võlgnevusi ja koormatisi, kõikide varasemalt sõlmitud laenu-, käsundus- ja muude koormavate lepingute kohta. Laenusaaja kohustub Laenuandja nõudel, enne vastavat tehingut analüüsima oma majanduslikku olukorda ning olemasolevate ja planeeritavate kohustuste objektiivse võimatuse korral antud tehingust keelduma. – isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest. Laenusaaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu Laenusaajale kuuluva varaga. Vaheta laen parema vastu. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures. Laenuintress – Laenusaaja poolt maksmisele kuuluv tasu Laenusumma kasutamise eest. Laenusumma loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Maksegraafikus ettenähtud Laenusumma makse on Maksegraafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Maksegraafikus näidatud Laenuandja kontole. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt. Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmisega. Maksetähtpäev – Maksegraafikus fikseeritud või Lepingust tulenev kuupäev, hiljemalt milliseks peab olema laekunud Laenuandja arvelduskontole Laenusaaja poolt teostatud makse.

Raha24 - Tingimused

. Laenu kulukuse määr – protsentides Laenusummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Esmakordne klient – Laenusaaja, kes taotleb Laenusummat esimene kord. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Laenusaaja kohustust. Laenusaaja ei ole seotud ühegi kohtuvaidluse või menetlusega Eesti Vabariigis ega väljaspool Eesti Vabariiki, millel võib olla oluline mõju Laenusaaja finantsseisundile. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected] Vaja kiiresti 2000 eurot laenu. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenusumma ja Laenuintresside tagasimaksed ning nende tasumise tähtpäevad on toodud Lepingu lahutamatuks osaks olevas Maksegraafikus. Tagastamise lõpptähtpäev – Maksegraafikus toodud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema täies ulatuses tasunud Laenuandjale Rahalised kohustused. Rahalised kohustused – Laenusumma, Laenuintress, viivis, Pikendamistasu, kahjuhüvitised, muud kulud ja võlgnevuse sissenõudmise kulud. Laenu kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid, mida tuleb tasuda Lepingu tulenevate kohustuste rikkumisel, ülekandekulusid, tagatisega seotud kulusid ja muid seadustest sätestatud kulusid. Laenusaaja maksab Laenusumma ja Laenuintressid tagasi Lepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil. Laenusaaja on täielikult õigus- ja teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kõik Lepingu järgselt tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks nende laekumise hetkest Laenuandja arvelduskontole. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks. Laenuandja teostab Laenutaotluse analüüsi, sh Laenutaotleja krediidivõimelisuse analüüsi. Püsiklient – Laenusaaja, kes on saanud Laenusummat vähemalt ühe korra ning tasunud tähtaegselt ja täies ulatuses kõik Rahalised kohustused Laenuandjale. Laenusaaja on kohustatud enne võlgade ümberkujundamise avalduse kohtusse esitamist astuma vajalikke samme ja ilmutama aktiivsust ning püüdma Laenuandjaga võla ümberkujundamises kohtuvälisele kokkuleppele jõuda. Võimalikud muudatused kooskõlastavad Pooled kas telefoni teel või elektrooniliselt ning Laenuandja arvestab vastavate muudatustega Laenuotsuse vastuvõtmisel

Kommentit