Soovin laenu eraisikutelt ettevõtte laenud

Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. andmed maksevõime kohta; i. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. Laen 20 000 €.. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Soovin laenu eraisikutelt ettevõtte laenud. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Kredit kirlaen.ee laenud internetist.

Soovin laenu eraisikutelt – Laenud Eestis

. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Soovin laenu eraisikutelt ettevõtte laenud

Kommentit